fbpx

כי תבוא – כששד"ל התגושש עם שפינוזה

פעמים רבות איננו יורדים לסוף דעתו של שד"ל, מדוע האריך במקום שבו אפשר לקצר, וההיפך.

הפעם נציג את פירוש שד"ל לתחילת פרק כ"ז:

וְהָיָה בַּיּוֹם אֲשֶׁר תַּעַבְרוּ אֶת הַיַּרְדֵּן… וַהֲקֵמֹתָ לְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת, וְשַׂדְתָּ אֹתָם בַּשִּׂידָ וְכתַבְתָּ עֲלֵיהֶן אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת.

אומר שד"ל (בדילוגים גדולים):

(ב) והקמֹת לך אבנים גדֹלות: "כתב רש"י שלשה מיני אבנים.. אבל בסוטה (ל"ה ע"ב) לא אמרו כן, אלא אחד שהקים משה בארץ מואב, ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן, ואחד שהקים בגלגל. וכבר תמהו על זה החזקוני והרא"ם. ודע כי ברש"י כ"י על קלף שבידי (בלי שנה ומקום) כתוב כך: שלשה מיני אבנים היו, שנים עשר בירדן, וכנגדן בהר עיבל, והעלום והביאום לגלגל במלון, כדאיתא במסכת סוטה. ובשני כ"י על קלף שביד ידידי היקר ר"י אלמנצי (אחד בלי שנה ומקום, ואחד נכתב בשנת חמשת אלפים ול"ג, הוא שנת 1273), ובדפוס ישן נושן בלי שנה ומקום (גם הוא ביד ידידי החכם הנ"ל) כתוב כך: שנים עשר בירדן וכנגדן בהר עיבל, וקיפלום והביאום לגלגל במלון, כדאיתא בסוטה… ור ' אברהם בקראט הלוי בס' הזכרון (ליוורנו שנת תר"ה) אולי מפני שראה שאין כאן שלושה מיני אבנים, אלא שניים, כתב וז"ל: "שנים עשר הקים משה בעבר הירדן בארץ מואב וכנגדן בהר עיבל, וקיפלום והביאום לגלגל למלון, כדאיתא בסוטה, כך היא הגירסא הנכונה". ורבנו בחיי כתב וז"ל: "וזהו שכתב רש"י ז"ל בפירוש החומש שלו. נמצאת אתה אומר שלשה מיני אבנים היו ע"כ, ואמר כן ממה שאמרו במסכת סוטה ג ' מיני אבנים היו וכו'" – ולפי זה היה אפשר לומר כי רש"י ז"ל לא כתב אלא שלושה מיני אבנים היו, והשאר אינו אלא תוספת שהוסיפו אחרים בגליון זה בכה וזה בכה, ובאו המעתיקים והכניסו התוספות בתוך הפירוש. ואולם לפי הפשט, הכתוב הזה ('והקמות לך אבנים גדולות') אינו מדבר כלל על האבנים שהקים יהושע בירדן, ועל אותן שהוציא מן הירדן והביא אל המלון…".

לא ניתן להבין את המחקר של שד"ל, אם לא זוכרים את הוויכוח האדיר שיש לו עם ברוך שפינוזה והאופן בו התגושש עם טענותיו. בפרק א' של ספר דברים, כותב שד"ל בפירושו:

"…ומוכרח אני להודיע כי שקר וכזב כתב שפינוזה.. ואמר כי כוונת ראב"ע על מה שכתוב: 'וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת', והאבנים לדברי רז"ל היו י"ב. ומזה יובן (לדעתו) כי ספר התורה אשר כתב משה היה ספר קטון מאד, שייתכן לכתבו על י"ב אבנים. 

בהמשך, אומר על כך שד"ל:

וכל זה תחבולה היא משפינוזה, כדי למשוך את ראב"ע במצודתו, ולהכניס בלבות הפתיים, שגם הראב"ע לא היה מאמין שכתב משה אלא ספר תורה קטן מאד שייתכן לכתבו על י"ב אבנים.

והמעונין להעמיק- יקרא שם את הדברים כולם.

יונתן בשיא

מעוניינים לקבל למייל שלכם כל שבוע - שד"ל בשבוע? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם

     
         
     

     

         
     

     

  אני מאשר/ת קבלת מיילים
     

     

       
     

  פירוש שד״ל לתורה

  הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.
  שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.
  "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"