fbpx

פרשת נצבים – הדקדוק העברי ופעלים בפירוש שד"ל

העיסוק של שד"ל בדקדוק העברי, במקור של הפעלים ובהטיות שלהם- הוא מן המפורסמות. אמנם שד"ל הוא בן המאה ה- 19, אך יש לזכור שטרם החלה תופעת התחיה של השפה העברית. החל כבר המחקר של השפות השמיות העתיקות, ושד"ל משתמש לא פעם בידע החדש הזה. ואכן- יש לא מעט פעלים שלהם יותר מפירוש אחד, לעיתים אפילו הופכי. דוגמא לכך- הפועל שו"ב, היכול לשמש בהטיה מסויימת כהליכה בשבי, ובהטיה אחרת- לשוב מן השבי. וכך מפרש שד"ל את הפסוק:

(ל' 3) ושב ה' אלהיך את שבותך: "מילת שְבות או שְבית במליצה הזאת השגורה בספרי הקודש איננה מלשון שביה וגלות, אלא משורש שוב, כמו לזות שפתים משורש לוז. וכוונת המליצה הזאת בכל מקום שהיא: החזרת האדם או הגוי למעמדו הראשון".

שיטתו של שד"ל בפירושו לתורה הוכחת התיזה שלו היא תמיד- מהמקרא עצמו! כך הוא מביא את כל הפסוקים הרלוונטיים, ומהם הוא מוכיח מדוע הפירוש שהוא אוחז בו- הוא הנכון.

 "וראיה לזה 'וה' שב את שבות איוב' (איוב מ"ה י'), ושם אין מקום לשביה וגלות, וכן 'ושבתי את שביתהן את שבות סדֹם ובנותיה' (יחזקאל ט"ז נ"ג), וסדום לא הלכה בגלות. גם מצאנו 'בשוב ה' את שיבת ציון', שהוא בלא ספק משורש שוב, לא משורש שבה. ואם יקשה עלינו היות ושב מבנין הקל, הנה מצאנו גם כן 'והשִבֹתי את שבות יהודה' (ירמיה ל"ג ז'), 'כי אשיב את שבות הארץ כבראשֹנה' (שם שם י"א), 'ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון' (שם מ"ט ו'), 'עתה אשיב את שבות יעקוב' (יחזקאל ל"ט כ"ה), בהפעיל. ואין להקשות: איך יאמר תחילה ישיב ה' אתכם למעמדכם הראשון, ואחר כן יאמר ורחמך? וכיוצא בזה בירמיה (כ"ט י"ד) 'ושבתי את שבותכם וקבצתי אתכם מכל הגוים' – כי אמנם המקראות הללו על דרך כלל ופרט נאמרו: ושב ה' את שבותך כלומר ורחמך ושב וקבצך וגו'; ושבתי את שבותכם, כלומר וקבצתי אתכם וגו'".

ראוי לציין שבהוצאה החדשה של פירוש שד"ל לתורה הקפדנו לפסק את כל הפסוקים המצוטטים, עם גרש בתחילת הציטוט וגרש בסופו, וכן הקפדנו על ציטוט מדויק (אף במקום בו צריך היה לתקן את ההוצאות הראשונות).

יונתן בשיא

מעוניינים לקבל למייל שלכם כל שבוע - שד"ל בשבוע? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם

     
         
     

     

         
     

     

  אני מאשר/ת קבלת מיילים
     

     

       
     

  פירוש שד״ל לתורה

  הוצאה חדשה של פירוש שד"ל לתורה, מבוססת על השוואה בין מספר כתבי יד של תלמידיו, והשוואתם להוצאה המודפסת של הפירוש הראשון, בפדובה שבאיטליה. הפירוש נכתב רבדים רבדים, המציגים בבהירות את ההתפתחות של הפירוש לאורך עשרות השנים בהן לימד שד"ל תורה בבית המדרש לרבנים.
  שיטתו הייחודית של שד"ל, גדול חכמי איטליה במאה ה-19, נחשפת בפירושו המקורי לתורה שמהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם.
  "סדרת החומשים שארון הספרים היהודי אינו שלם בלעדיה"