fbpx

חנות הספרים

ארון הספרים היהודי לא שלם בלי כתבי שד"ל. פירושו של שד"ל מהלך בין דבקות במסורת היהודית לפרשנות מודרנית החותרת לאמת מדעית ולרציונאליזם. פרשנות שהקדימה את זמנה, והיום אקטואלית יותר מתמיד.