fbpx

על החמלה וההשגחה

על החמלה וההשגחה

ספר זה שערך יונתן בשיא כולל כמה חיבורים פרי עטו של שד"ל כשהמרכזי שבהם זה הספר "יסודי תורה" בו הוא מסביר את טעמי מצוות התורה כמכוונות לשתי התכליות: החמלה וההשגחה, או בשפתו: רַחֵם וגמול שמים.
תפיסתו של שד"ל מציגה את החמלה כרגש הבסיסי שפועם באדם מיום לידתו, ותפקידן של המצוות לחזק אותו, מתוך ההבנה שהחמלה היא לכל. הספר פורש בפנינו את עיקרי המוסר היהודי והאנושי שהנחילה יהדות איטליה לבניה – תפישה מקורית, פלורליסטית ומקיפה, תפישה שיש לה השלכה רבה על חיינו, כאן ועכשיו.

50.00